فروشگاه

چارت اداری

علیرضا نوائی


سمت : مدیر عامل شرکت

احمدرضا نوائی


سمت : مدیر داخلی

حمیدرضا نوائی


سمت : مدیر داخلی

خانم شکروی


سمت : مدیر فروش شرکت

خانم نوائی


سمت : مدیر مالی